Διοικητικό Συμβούλιο


 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016

 Πρόεδρος:  Καραθανάσης Μάριος

Αντιπρόεδρος : 
Καραγιάννη Αθανασία

Γ. Γραμματέας : Στεργιοπούλου Παναγιώτα 


Ταμίας: 
Σταυροπούλου Διαμάντω   

Υπεύθυνος Τύπου & δημοσίων σχέσεων : 
Βαγενάς Νικόλαος

Μέλος :
Δρούγου Αγγελική

Μέλος :
Καρδακάρη Όλγα

Μέλος :
Ρουμελίώτης Σπυράγγελος

Μέλος : Στεφανής Δημήτριος


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2014-2016
 

Πρόεδρος:  Καραθανάσης Μάριος

Αντιπρόεδρος : Καρδακάρη Όλγα  


Γ. Γραμματέας : Στεργιοπούλου Παναγιώτα 


Ταμίας: Βαγενάς Νικόλαος 


Υπεύθυνος Τύπου & δημοσίων σχέσεων : Σαράντης Γεώργιος 


Μέλος : Δαναλάτου Μαρία


Μέλος : Καραγιάννη Αθανασία


Μέλος : Σταυροπούλου Διαμάντω


Μέλος : Στεφανής Δημήτριος