Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»

            Αξιότιμε κύριε  Πρόεδρε,

          Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ), να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και να σας υποβάλλουμε το υπόμνημα μας, για το συζητούμενο  νομοσχέδιο.
           Η ΟΣΕΑΔΕ  είναι η Ομοσπονδία που εκφράζει θεσμικά όλους τους εργαζόμενους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  και κατά συνέπεια και τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστικής κατάστασης και κοινωνικών υποθέσεων και των Τμημάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων σε όλη την Ελλάδα, που απασχολούνται σε θέματα και αρμοδιότητες  που άπτονται του νομοσχεδίου και μεταβάλλεται δυσμενώς σήμερα με αυτό, η εργασιακή τους κατάσταση. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω:
1.           Επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του 3ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το οποίο : « ....ο αντιλαϊκός χαρακτήρας της εφαρμοζόμενης πολιτικής   προϋποθέτει κράτος εχθρικό για τους εργαζόμενους και  τα λαϊκά στρώματα  και φιλικό για τους επιχειρηματικούς ομίλους...». Επιβεβαιώνονται  επίσης οι εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας μας ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποκλειστικά «εθελοντικές» μετακινήσεις και μη βλαπτικές εργασιακές μεταβολές για τους εργαζόμενους δεν πρόκειται να τηρηθούν.
2.           Ο θεσμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκ του Συντάγματος, έχοντας σαν δομή εκ φύσεως με αποκεντρωτικό χαρακτήρα, λειτουργεί ασκώντας κεντρικές αρμοδιότητες της Δημόσιας Διοίκησης σε όλη την επικράτεια με έμπειρο προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Παρά δε την μεγάλη υποστελέχωση τις ατέλειες και τις δομικές ιδιαιτερότητες που έχει, καταφέρνει εδώ και δύο δεκαετίες περίπου και μέχρι σήμερα (πριν ως Κρατική Περιφέρεια) ,να εξυπηρετεί με επιτυχία σε όλους τους νομούς της χώρας, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε κρίσιμα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της (Δασαρχεία, Μεταναστεύσεις, Αστικές καταστάσεις, ΠΕΧΩ, Ύδατα, ΥΔΕ, και πολλά άλλα ,πάνω από χίλιες αρμοδιότητες.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 9 & 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Το Δ.Σ της ΟΣΕΑΔΕ στην συνεδρίαση που έγινε στις 26 Ιούνη 2018 έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ομοσπονδίας,   ομόφωνα αποφάσισε την προκήρυξη συνεδρίου της ΟΣΕΑΔΕ για την Τρίτη 9 Οκτώβρη και Τετάρτη 10 Οκτώβρη 2018 .

Το συνέδριο θα γίνει στην Κατερίνη, στον Πολυχώρο του Δήμου Κατερίνης στην αίθουσα «ΕΚΑΒΗ», που παραχωρήθηκε ως ευγενική χορηγία για να μας φιλοξενήσει, από την Δημοτική Αρχή, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
 
   9 Οκτώβρη 2018 :  Καταστατικές αλλαγές
  10 Οκτώβρη 2018: α) Οικονομικός απολογισμός , Προϋπολογισμός μέχρι το  επόμενο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο β) Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ γ) Πρόγραμμα δράσης.  
   
          Καλούνται τα Διοικητικά Συμβούλια  των πρωτοβαθμίων συλλόγων μελών μας, να μεριμνήσουν έγκαιρα για τον τρόπο μετάβασης και τις διανυκτερεύσεις των αντιπροσώπων τους .
Τα έξοδα μετάβασης, διανυκτέρευσης κλπ,  αποφασίστηκε να επιβαρύνουν τα Πρωτοβάθμια σωματεία μέλη μας.

Για περισσότερες διευκρινήσεις θα επανέλθουμε και με νεότερες ανακοινώσεις μας. Οι αντιπρόσωποι του Συνεδρίου δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια με βάσει τις διατάξεις του 1264/82 αρθ.17 παρ.2δ για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους.

Συνημμένα σας στέλνουμε και τα ξενοδοχεία που μπορείτε να επικοινωνήσετε για τις κρατήσεις των δωματίων.