Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Υπόμνημα ΟΣΕΑΔΕ για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΣ "-Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση , τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ-".Αξιότιμε κύριε Υπουργέ και κύριοι Βουλευτές,
Με αφορμή το προς ψήφιση Σχέδιο Νόμου και καθώς δεν κληθήκαμε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε διάφορα θέματα και τις προτάσεις μας, σε σειρά ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Να διευκρινίσουμε  ότι η Ομοσπονδία μας, είχε καταθέσει έγκαιρα συγκεκριμένα υπομνήματα και αρκετές έγγραφες προτάσεις για τα εργασιακά μας, αλλά και τις αρμοδιότητες που εκτελούμε. Είχε σειρά συναντήσεων με τις ηγεσίες του Υπουργείου, που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αλλά διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι δεν ελήφθησαν όλες υπόψη, όπως θα επιθυμούσαμε.
Θα επαναλάβουμε λοιπόν την θέση μας, ζητώντας να συμπεριληφθούν επιπρόσθετα οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα παρακάτω άρθρα :

Καταρχήν επί του άρθρου  32,  οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ορεινών, παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών αντιμετωπίζονται ως να μην έχουν ανάγκη κινήτρων για να διοριστούν και, κυρίως,  να παραμείνουν σε αυτές, αντίστοιχα των λοιπών δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων, για τους οποίους προβλέπει παροχή δωρεάν σίτισης και κατάλληλου καταλύματος διαμονής.
Η αναφορά  σε νησιωτικούς Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων (καθώς τα νησιά αντιμετωπίζουν πέρα των άλλων, προβλήματα αποκλεισμού, ανεπαρκή και υπέρογκου κόστους ακτοπλοϊκή σύνδεση, ακριβό κόστος διαβίωσης, υποδομών , επάρκειας δομών, δημόσιας υγείας, συχνά  ακόμη και α΄βάθμιας ) χωρίς επέκταση των κινήτρων και στους υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, είναι κατάφορη αδικία,  παραγνωρίζοντας ότι και οι υπάλληλοι αυτοί, αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Στις Κυκλάδες για παράδειγμα  υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου , υπάρχουν στα νησιά Άνδρο, Μήλο, Πάρο, Τήνο, Θήρα που οι αντίστοιχοι Δήμοι (ένας Δήμος κάθε νησί) έχουν πληθυσμό κάτω των 18.000 κατοίκων, ενώ στην Δωδεκάνησο αντίστοιχα στην Κάλυμνο, Κάρπαθο όπως αντίστοιχα και στο Βόρειο Αιγαίο.
Προστίθεται: Στον τίτλο …και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

 Ζητάμε να συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις διατάξεις του άρθρου 32, εργαζόμενοι  που επιμένουν να κατοικούν σε νησιωτικές περιοχές  και  υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια βιώνουν την  κατάργηση μιας σειράς κινήτρων που η πολιτεία είχε θεσπίσει  (ν. 1943/91, 2085/92 κλπ) θεσμοθετώντας την έννοια της «προβληματικής» περιοχής «λόγω ιδιαιτεροτήτων από άποψη διαβίωσης, επικοινωνίας ή στέγασης» και όχι μόνο για π.χ. λόγους απόστασης. Ακόμη και ο  νόμος 4024/12 έκανε  σαφή αναφορά στις προβληματικές περιοχές για τις οποίες ο σημερινός νομοθέτης παραβλέπει…. Δεν μπορεί ακόμα στο ίδιο νησί ακόμα και στο ίδιο κτίριο να υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι πολλών ταχυτήτων και διαφορετικής αντιμετώπισης.

Όσον αφορά, στα κίνητρα που η πολιτεία είχε θεσπίσει και σιγά -  σιγά  «ξηλώθηκαν»,  να αναφέρουμε ενδεικτικά : α. «Πλασματική» τριετία προϋπηρεσίας, β. Εφάπαξ καταβολή ποσού ίσου με το τριπλάσιο  μέχρι και το δεκαπλάσιο του βασικού μισθού προσαυξημένου κατά 30% σε περίπτωση οικιοθελούς μετακίνησης,  γ. Καταβολή εξόδων  μετακίνησης σε προβληματική περιοχή, δ. Επιδότηση κατοικίας.

Επί του άρθρου 97 για τα ΜΑΠ «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων Ο.Τ.Α.», όπου δεν επεκτείνετε το νομικό πλαίσιο αναφοράς (απόφαση 53361/2006), αδιαφορώντας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην  Δασική Υπηρεσία, Τεχνικές Υπηρεσίες κτλ, σε ανθυγιεινές εργασίες και χώρους. Προστίθεται: Στον τίτλο …και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων


Επί του άρθρου 99, για την «Άρση των δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα», για την επαναχορήγηση της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011.
Προστίθεται: Στον τίτλο …και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Επαναδιατυπώνεται:
1. Κατά την αληθή έννοια της παρ. 22 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), ως προσωπική διαφορά λογίζονται οι τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν οι υπάλληλοι στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτές η υπερβάλλουσα του 25% μείωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, μετά την ένταξή τους στους νέους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του νόμου 4024/2011 (Α' 226).

2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του ν.3845/2010(Α'65).


3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και τον υπολογισμό των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων στις 31.12.2015 και, εφόσον απαιτείται, γίνεται επανακατάταξη των υπαλλήλων.

4.Εξαιρείται από την περικοπή η προσωπική διαφορά των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή
μεταφέρονται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και στις ΑΠΔ, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 και του άρθρου 48 του ν. 4274/2014 όπως και στους πρώην  υπάλληλους των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και Τομέων Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (ΤΑΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών - Μεταφορών & Δικτύων που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις όπως ισχύει σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4325/2015 (Α΄47).
5.Αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία μισθολογικά και βαθμολογικά  η περίοδος διαθεσιμότητας του (1) μήνα των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν βάσει της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας (ν.4223/2013)


Προτείνεται επίσης Παράγραφος : 

Υπάλληλοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) μεταφέρουν στη νέα τους θέση στο ακέραιο τα δικαιώματα που είχαν έως την ημερομηνία που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, όπως ημέρες μη ληφθείσας κανονικής άδειας περασμένων ετών, άδειες αιμοληψίας κλπ., όπως προκύπτει από τον υπηρεσιακό φάκελο ενός εκάστου ή σχετική βεβαίωση που είχαν λάβει από τον Δήμο που υπηρετούσαν. Ημέρες αδείας που δεν χορηγήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να χορηγούνται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου στην υπηρεσία που υπηρετεί σήμερα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

 Επί του άρθρου 102, για την «Νομική Κάλυψη των Υπαλλήλων ΟΤΑ»,

επισημαίνουμε ότι περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, χωρίς όμως να διευκρινίζεται επαρκώς η διαδικασία. Να προστεθεί ότι είχε γίνει ενδελεχής διαβούλευση την προηγούμενη χρονιά (σχετική ανακοίνωση της ΟΣΕΑΔΕ απ.42/31-5-2016) με την προηγούμενη ηγεσία που είχε δεσμευτεί γιαυτό.  Επιπρόσθετα για να είναι πραγματική η στήριξη, σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει την πλήρη νομική κάλυψη και να καλύπτεται εξ ολοκλήρου η αμοιβή του δικηγόρου και όχι να περιορίζεται μόνο στα ποινικά δικαστήρια και να μην περιλαμβάνει και τα αστικά (ν.4129/2013, άρθρα 68,69 για αστική ευθύνη υπαλλήλων), επίσης πρέπει να παρέχεται και κατά την διαδικασία της προδικασίας.
Με δεδομένο ότι υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που ασκούν ελέγχους και χειρίζονται καταγγελίες (Δασικές υπηρεσίες, Ελεγκτής Νομιμότητας, Τεχνικές υπηρεσίες κα) είναι μεγάλη η ανάγκη για νομική κάλυψη σε όλα τα στάδια μιας πιθανής ποινικής δίκης όπως και κατά την προκαταρκτική εξέταση, όπου ο υπάλληλος καλείται να δώσει έγγραφες εξηγήσεις και κατά την προανάκριση όπου ως κατηγορούμενος πλέον καταθέτει υπόμνημα και στο τελικό στάδιο ενώπιον του δικαστηρίου.
Προτείνουμε να προστεθεί: <<    Με απόφαση του Συντονιστή ΑΠΔ, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, εγκρίνεται η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρο της επιλογής του διωκόμενου υπαλλήλου, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως, ή περαίωσης με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο της σχετικής διαδικασίας.
Υποβολή αίτησης — έγκριση
Η αίτηση για την έγκριση της νομικής κάλυψης υποβάλλεται από τον υπάλληλο προς τον προϊστάμενό του, συνοδευόμενη από έγγραφα που αποδεικνύουν την άσκηση της ποινικής δίωξης και παρέχουν πληροφορίες για το στάδιο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση και την ταυτότητα του δικηγόρου τον οποίο αυτός επέλεξε, για την υπεράσπισή του .
Τα κατατεθέντα στοιχεία μαζί με την εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου, υποβάλλονται προς τον Συντονιστή. Μετά την έκδοσή της σχετικής απόφασης κοινοποιείται στον διωκόμενο υπάλληλο.
Η αμοιβή του δικηγόρου υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες ελάχιστες αμοιβές του Κώδικα περί Δικηγόρων όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται για όλες τις πράξεις και παραστάσεις του δικηγόρου για τις οποίες προβλέπεται κατά τα ανωτέρω σχετική αμοιβή. Η αμοιβή και οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα, ο οποίος φροντίζει να εξασφαλίσει τις σχετικές πιστώσεις.

    Καταβολή της αμοιβής και των δαπανών
1. Εφόσον η δίωξη καταλήξει σε έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής ή απαλλακτικής εν γένει απόφασης ή πράξης, ο διωκόμενος υπάλληλος υποβάλλει αίτηση για καταβολή της αμοιβής και των δαπανών του δικηγόρου. Η αίτηση συνοδεύεται από τα παραστατικά είσπραξης του οικείου δικηγορικού συλλόγου και των αναγκαίων δαπανών του δικηγόρου για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης.
2. Για την εκκαθάριση της δαπάνης, ο υπάλληλος συντάσσει κατάσταση αμοιβής και λοιπών δαπανών, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, η οποία θεωρείται από τον προϊστάμενό του και προωθείται αρμοδίως προς πληρωμή…>>

Επί του άρθρου 106 ομοίως, για την «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων των ΟΤΑ», που και πάλι αφήνετε απ’ έξω όλους τους εργαζόμενους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που μετατάχτηκαν κάνοντας χρήση των νόμων της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας και συγκεκριμένα  του άρθρου 48 του ν. 4274/2014.

Ελπίζουμε ότι τα ζητήματα και οι προτάσεις που σας καταθέτουμε θα ληφθούν θετικά και να συμπεριληφθούν έστω και την ύστατη ώρα στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣΔεν πρόλαβε να στεγνώσει καλά καλά το μελάνι, του διορισμού των 7 Συντονιστών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Ελλάδας και ο χορός των αυθαιρεσιών, των μετακινήσεων-μεταθέσεων και των καθαιρέσεων υπαλλήλων και προϊσταμένων στις ΑΔ καλά κρατεί.
Μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες κάποιοι Συντονιστές αποφάσισαν επιτέλους να μας δείξουν πως εννοούν οι ίδιοι και η κυβέρνηση που τους επέλεξε, την άσκηση δημόσιας διοίκησης, εκτός βέβαια και εάν δεν είναι ενήμερος ο Υπουργός Εσωτερικών.
Είναι τόσο πολυπληθείς οι καταγγελίες, σε τόσο μικρό διάστημα, που οι διορισμένοι Γενικοί Γραμματείς της πρότερης κατάστασης θα ωχριούσαν σήμερα με την θρασύτητα και την ματαιοδοξία της εξουσίας των νυν. Είναι πράγματι τραγική ειρωνεία μετά από δυόμιση χρόνια «αναμονής» του νέου θεσμού των Συντονιστών, που υποτίθεται ότι θα έφερνε έναν νέο αέρα, να βρισκόμαστε στο ίδιο ή και χειρότερο σημείο.
        Φαίνεται πως έτσι αντιλαμβάνονται κάποιοι την υποτιθέμενη «μεταρρύθμιση» της Δημόσιας Διοίκησης!!! Εμείς δεν θα γίνουμε συνένοχοι, με τις «αδιάβλητες» συνεντεύξεις, με τις αντικειμενικές αξιολογήσεις που βρίθουν υποκειμενικότητας, με την εθελοντική κινητικότητα που στο τέλος γίνεται υποχρεωτική για τον φόβο των απολύσεων και με τα νέα ηλεκτρονικά (sic!) οργανογράμματα των δομών που αποκλειστικό στόχο έχουν μόνο τις περαιτέρω περικοπές των δομών της δημόσιας διοίκησης.
        Είναι πλέον σαφές, ότι η κρατική μηχανή γίνεται πιο αντιδραστική και ελεγχόμενη, πιο αποτελεσματική και πειθήνια  με φοβισμένους εργαζόμενους που μόνο στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν θα είναι ταγμένοι.


Συνάδελφισσες,φοι,

Σαν Ομοσπονδία είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους και τα Σωματεία τους για να τους στηρίξουμε στις επιθέσεις που δέχονται με τις ραγδαίες υπηρεσιακές μεταβολές που ήδη άρχισαν.
·       Ζητάμε από τους Συντονιστές να σταματήσουν τώρα και να ανακαλέσουν όλες τις αυθαίρετες μεταθέσεις-μετακινήσεις και τις υπηρεσιακές μεταβολές που έχουν κάνει.
·       Ζητάμε από την κυβέρνηση και τoυς  αρμόδιους να παρέμβουν άμεσα.  

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟΤην Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 στις 12:00μμ αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΟΣΕΑΔΕ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Γαβριήλ  Ιωαννίδη και τον Γεν. Γραμματέα Αντώνη Μαυράκο συναντήθηκε, μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας μας, με τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κ. Γιώργο Πατρίκιο, παρουσία και του συνάδελφου μας, που χειρίζεται τα σχετικά ζητήματα κ. Γιώργου Μαχαίρα. Τέθηκαν στον Πρόεδρο του Ταμείου, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την τεράστια καθυστέρηση πληρωμής  των δεδουλευμένων υπερωριών, για τα προγράμματα της πρόληψης λαθροϋλοτομιών των ετών 2015-2016, των συναδέλφων μας στις δασικές υπηρεσίες και το αίτημα μας για άμεση πληρωμή τους.
Ο Πρόεδρος εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή και κατανόηση του στο αίτημα μας και μας εξήγησε την προσπάθεια που καταβάλλουν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να πληρωθούν απρόσκοπτα όλοι οι συνάδελφοι. Δεσμεύτηκε μάλιστα ότι στο τέλος του μήνα θα πληρωθούν οι συνάδελφοι της Αποκεντρωμένης διοίκησης  Δυτ. Ελλάδας-Πελοποννήσου & Ι. Νήσων καθώς υποβλήθηκαν στην ΕΑΠ οι καταστάσεις και μεταφέρθηκαν οι πιστώσεις.                     
              Μας ενημέρωσε επίσης ότι έχουν επιστρέψει ήδη από την Επίτροπο θεωρημένες οι υπερωρίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής, Αιγαίου και Κρήτης και ότι θα προωθηθούν το συντομότερο δυνατόν και αυτές για πληρωμή. Οι υπερωρίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας είναι για έλεγχο στην Επίτροπο και αναμένεται να θεωρηθούν και το επόμενο διάστημα  θα σταλούν και της Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και της Μακεδονίας Θράκης που βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας.
              Ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε τελευταία με κωδικούς κρατήσεων για την πληρωμή των συναδέλφων ΙΔΑΧ θεωρεί ότι ξεπεράστηκε για τις υπερωρίες του 2015 ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι πληρωμές και σε αυτή την κατεύθυνση έχει ραντεβού με την ΕΑΠ την επόμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα για το 2016 αλλά και τις επόμενες χρονιές η πρόθεση του είναι να λυθεί με νομοθετική ρύθμιση ή ερμηνευτική εγκύκλιο των αρμόδιων Υπουργείων, ώστε να υπάρχει από εδώ και πέρα ξεκάθαρη διαδικασία για τις υπηρεσίες και να αποφεύγονται τέτοιου είδους δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στο μέλλον.
Θα είμαστε σε επαφή και επικοινωνία διαρκώς ώστε να σας ενημερώνουμε έγκυρα και υπεύθυνα μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

ANAKOΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΥΠ.Δ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ)Συναδέλφισσες,Συνάδελφοι,

       
Είδαμε, για ακόμα μια φόρα και νέα εγκύκλιο της Υπ. Δ. Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη, με την οποία σε νέα καταληκτική ημερομηνία, ξανακαλεί τις Διευθύνσεις Διοίκησης, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αξιολόγησης όλων των υπαλλήλων. Αυτό από μόνο του, αποδεικνύει πέρα των άλλων το δίκιο των εργαζομένων για την μέχρι τώρα στάση τους, με την συμμετοχή τους στην Απεργία-Αποχή και δικαιώνει τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Μπροστά στη μαζική αυτή συμμετοχή μας, στην Απεργία-Αποχή και την επιτυχία που προδιαγράφετε σε όλο το δημόσιο και στις ΑΔ, η κυβέρνηση αναγκάζεται να θέσει νέα καταληκτική ημερομηνία από την μία, για το πέρας της αξιολόγησης αλλά και να εκβιάσει από την άλλη. Μια αποχή που απορρέει από την ανάγκη μας να διαμαρτυρηθούμε για αυτή τη διαδικασία, το περιεχόμενο και τη λογική που ακολουθεί η κυβέρνηση και όχι την ουσιαστική καθεαυτή έννοια της Αξιολόγησης, όπως μάταια προσπαθεί να μας χρεώσει. Η Αξιολόγηση ήταν και θα παραμείνει ένα επιστημονικό εργαλείο διοίκησης, το ζήτημα είναι σε ποια κατεύθυνση και ποιους σκοπούς καλείται κάθε φορά  να εξυπηρετήσει και πώς καθορίζεται το περιεχόμενο της.
        Η προωθούμενη αξιολόγηση λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη για επιστημονική και επαγγελματική στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν έχει ως στόχο να γίνουν καλύτερες, πιο σύγχρονες και ποιοτικές οι δημόσιες υπηρεσίες, όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θέλουν και ζητάει  η κοινωνία. Η κυβέρνηση δεν λαμβάνει για ακόμα μια φορά υπ’ όψη της, τις απόψεις την γνώμη και τις προτάσεις των εργαζομένων, θέλει απλά να χρησιμοποιήσει την αξιολόγηση ως ένα απενοχοποιημένο σύστημα, δημιουργώντας έναν μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας, μειώσεων μισθών, εκβιασμού και  πειθαναγκασμού  των εργαζομένων.

Η μαζική μας αποχή από την αξιολόγηση, εκτός από την παράταση, αυτή τη φορά οδηγεί την κυβέρνηση δια μέσω της υπουργού της και σε απειλές, δείχνοντας έτσι την ανασφάλεια της, και την άμεση και άνευ όρων υποταγή της, στις απαιτήσεις και την φιλοσοφία, των κατά κόσμ
oν, δανειστών ΔΝΤ-ΕΚΤ-ΕΕ, καθώς οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο πρέπει να έχουν και ένα εξωτερικό φόβητρο (προαπαιτούμενα 3ης αξιολόγησης). Απειλές που έχουν να κάνουν με το σύστημα κινητικότητας και το σύστημα επιλογής προϊσταμένων την στιγμή που η ίδια η υπουργός πριν από λίγες μέρες με εγκύκλιο της εξαιρεί την αξιολόγηση σε πρώτη φάση από την επιλογή των προϊσταμένων….

Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει τώρα αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης.   Αντί απειλών και μνημονιακής συνέπειας  που στόχο έχουν συρρικνωμένες δομές με λιγότερο μόνιμο προσωπικό να επιδείξει διαλλακτική στάση και δημοκρατικότητα ξεκινώντας από την αρχή συζήτηση για το περιεχόμενο ενός σύγχρονου δημόσιου για τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και του Ελληνικού Λαού.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε για την ουσιαστική αναβάθμιση της ΔΔ και των Υπηρεσιών μας, προκειμένου να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. Η συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης  δεν αποβλέπει σε καμιά αναβάθμιση και υποστήριξη των υπαλλήλων, αντιθέτως μας στοχοποιεί ως τους κύριους υπεύθυνους και ταυτόχρονα υποτιμά την εργασιακή μας συνείδηση.

Είμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη περίοδο για τους εργαζόμενους. Είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, με αγωνιστική αλληλεγγύη, χωρίς φόβο, δυνατοί για ένα καλύτερο δημόσιο, για υψηλές υπηρεσίες προς τους πολίτες, για μια κοινωνία χωρίς αυτοματισμούς και μισαλλοδοξίες.

                                 ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ