Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΑΕΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ
Με αφορµή την κατάθεση στην Βουλή του σχεδίου νόµου «Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου Νοµιµότητας Ο.Τ.Α. Οικονοµική Βιωσιµότητα και Αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. κανόνες ∆ηµοσιονοµικής
∆ιαχείρισης και άλλες ∆ιατάξεις Θεµάτων ΥΠΕΣ∆Α»,  το ∆.Σ. της ΟΣΕΑ∆Ε επισηµαίνει τα εξής    :

1.   Προκαλεί εύλογες απορίες η σκοπιµότητα ονοµατοδοσίας των νέων υπηρεσιών ως «αυτοτελών» την στιγµή που οι προϊστάµενοί τους επιλέγονται µε συνέντευξη και ουσιαστικά λογοδοτούν στον υπουργό ΕΣ∆Α, ο οποίος έχει και το δικαίωµα του πειθαρχικού ελέγχου, της απόλυσής τους ή της παράτασης της θητείας τους ( άρθρα 2 και  7)….
2.   Με δεδοµένη την δυνατότητα κατάληψης της θέσης του «Ελεγκτή Νοµιµότητας» από ιδιώτες, ανοίγεται διάπλατα και στον χώρο της εποπτείας ΟΤΑ, ο δρόµος για την πρόσληψη ιδιωτών µάνατζερ στο ∆ηµόσιο σύµφωνα και µε τις πάγιες προτάσεις του γνωστού ΟΟΣΑ   .
3.   Αποδεικνύεται  µε  τον  πιο  ξεκάθαρο τρόπο ότι οι προεκλογικές  αιτιάσεις της  συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ _ΑΝΕΛ  περί  στραγγαλισµού  των ΟΤΑ από την ισχύουσα νοµοθεσία  που  απέδιδε τον έλεγχο των ΟΤΑ στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, αποτελούσαν προφάσεις για την αλλαγή στραγγαλιστή αφού κρατείται στην ουσία το ίδιο αντιδραστικό νοµοθετικό πλαίσιο ( ειδικά όσον αφορά στον οικονοµικό έλεγχο) ενώ µεταφέρεται ο έλεγχος στενότερα στην κυβέρνηση.