Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

ΕΞΩΔΙΚΟ Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011, ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ


ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ


Της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.), νόμιμα εκπροσωπουμένης και εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός Κατεχάκη, αριθμός 56.


                                        Π Ρ Ο Σ

Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Οικονομικού των  Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας. - Στις έδρες τους.


                                   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα Σωματεία - μέλη μου. - Στις έδρες τους.


                                -------------------------


Ως γνωστόν, με την με αριθμό 2/27837/0022/30-4-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων και προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011» (ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/30-4-2012), καθορίσθηκαν οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 15 του Νόμου 4024/2011, στους δασικούς υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα δασοπροστασίας. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δασικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε εκατόν πέντε (105,00) ευρώ μηνιαίως. Για την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους υπαλλήλους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενασχόλησή τους με τη δασοπροστασία της Χώρας. Για τη συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων καταβολής του εν λόγω επιδόματος εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

Περαιτέρω, με το με αριθμό 2/42786/29-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών-Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σας δόθηκαν οδηγίες για την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Νόμου 4024/2011, στους δασικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α..
Με δε την διάταξη του άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/8-8-2014) ορίζονται τα εξής: «3. Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (Α' 102) μετά την περίπτωση η' προστίθενται περιπτώσεις θ' και ι', ως εξής: «θ. κλάδος ΠΕ Διοικητικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας - Δασοπονίας (Γεωπονίας), που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή στην Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Ελληνική Αγροφυλακή κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 3938/2011 (Α' 61). ι. κλάδος ΔΕ Τεχνικών - Οδηγών και ΔΕ Οδηγών.», δηλαδή εντάσσονται στους δασικούς υπαλλήλους και οι αμέσως ανωτέρω κλάδοι υπαλλήλων
Εξ ετέρου, βάσει της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 38 με τίτλο "Υπεύθυνοι για τη δασική προστασία" του Νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-4-1989) που ορίζει "Η κατά το άρθρο 36 του παρόντος νόμου δασική προστασία ασκείται στα πλαίσια των οικείων διατάξεων, από όλους γενικά τους δασικούς υπαλλήλους που τοποθετούνται και υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες, εξαιρουμένης της περίπτωσης η΄, όπου ο έλεγχος ασκείται από δασικούς υπαλλήλους των κλάδων δασολογικού, δασοπονικού και δασοφυλάκων.", όλοι οι δασικοί υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών της Χώρας και συνεπώς μεταξύ αυτών, από 8-8-2014, και οι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικών - Οδηγών και ΔΕ Οδηγών ασκούσαν και ασκούν και απασχολούνταν και απασχολούνται υποχρεωτικά με την Δασοπροστασία της Χώρας.
Αρχικά, όπως αναφέρεται και στην παραπάνω Κ.Υ.Α., το επίδομα αυτό, ως επίδομα ειδικών συνθηκών, χορηγήθηκε στους δασικούς υπαλλήλους και οδηγούς οχημάτων δασικών υπηρεσιών που απασχολούνται με τη δασοπροστασία της Χώρας, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2342/1995 "Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α΄/1995) και με την  υπ΄ αριθμ. 33609/5-12-1995 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας (Φ.Ε.Κ.1007/τ.Β΄/7-12-1995), περί καθορισμού ύψους επιδόματος ειδικών συνθηκών στους δασικούς υπαλλήλους κλπ..
 Στην δε από 14-11-1995 Αιτιολογική Έκθεση του Γενικού Γραμματέα Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία συνοδεύει την αμέσως πιο πάνω Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής: "1.- Με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2342/1995 Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις (Α. 208) χορηγήθηκε στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δασικούς υπαλλήλους (δασολόγους - δασοπόνους - δασοφύλακες - δασοπυροσβέστες) και οδηγούς οχημάτων των Δασικών Υπηρεσιών που ασχολούνται με την Δασοπροστασία της Χώρας, επίδομα ειδικών συνθηκών, το ύψος του οποίου καθορίζει η προτεινόμενη για έκδοση κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών. 2.- Εισηγούμενοι στην Βουλή των Ελλήνων την ψήφιση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2342/1995 οι Υπουργοί Προεδρίας, Οικονομικών και Γεωργίας τόνισαν τα εξής: ... Η χορήγηση επιδόματος ειδικών συνθηκών στους μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δασικούς υπαλλήλους που έχουν την ευθύνη της Δασοπροστασίας της Χώρας, λόγω του επαχθούς όσο και επικινδύνου αντικειμένου απασχόλησής τους, είναι πράξη απαραίτητη και αποβλέπει στην ηθική αποκατάσταση αλλά και στην αναγνώριση της προσφοράς των δασικών υπαλλήλων στην προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος ... 3.- Το εύρος της Δασοπροστασίας της Χώρας προσδιορίζεται επακριβώς από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 1845/1989 (Α. 102), η δε διάταξη της παρ. 1 και 12 εδ. β του άρθρου 38 του ιδίου νόμου προσδιορίζει την ευθύνη όλων των δασικών υπαλλήλων να ασχολούνται με το αντικείμενο της Δασοπροστασίας, παράλληλα δε ο ίδιος νόμος αναγνωρίζει τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτελείται η προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος. 4.- Αλλά και οι άλλοι τομείς της Δασοπονίας, όπως ανάπτυξη και διαχείριση, συντελούνται κάτω από επαχθείς και επίπονες προσπάθειες των δασικών υπαλλήλων. 5.- Στα τελευταία τριάντα χρόνια ο δασικός κλάδος έχει θρηνήσει πάνω από εξήντα θύματα -δασικούς υπαλλήλους- οι οποίοι στην εκτέλεση, χωρίς ωράριο και στενή υπαλληλική αντίληψη, του λειτουργήματός τους αντιμετώπισαν την δολοφονική συμπεριφορά όσων επιβουλεύονται το δάσος και το δασικό οικοσύστημα γενικότερα, όπως καταπατητές, οικοπεδοφάγους, λαθροϋλοτόμους, λαθροθήρες κλπ. Παράλληλα στην προσπάθεια αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών οι δασικοί υπάλληλοι έχουν δώσει και τη ζωή τους ακόμη. Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι εν ενεργεία δασικοί υπάλληλοι όλων των κατηγοριών έχουν υποστεί πάσης φύσεως αυτοδικίες από τους διεκδικούντες με κάθε τρόπο εμπράγματα δικαιώματα επί της κρατικής δασικής γης (τραυματισμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί κλπ). Το ποσοστό αυτό των θλιβερών περιστατικών καλύπτει τα 2/3 του δασικού σώματος. 6.- Το ύψος του χορηγηθέντος επιδόματος ειδικών συνθηκών θα πρέπει να είναι ανάλογο με την μεγάλη προσφορά του δασικού κόσμου στη Δασοπροστασία της Χώρας και να ανταποκρίνεται κυρίως στην ηθική αυτή αναγνώριση. Ο καθορισμός του επιδόματος στο ύψος των 60.000 δρχ. μηνιαίως για κάθε δασικό υπάλληλο αποτελεί μια πράξη που οφείλει να θεσπίσει η Πολιτεία για τους λειτουργούς της δασοπονίας, που πέραν όλων των άλλων είναι οι κύριοι διαχειριστές της δασικής περιουσίας του Κράτους. ... 8.- Τέλος η θέσπιση του επιδόματος ειδικών συνθηκών αποτελεί και υποχρέωση από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τον οποίο έχει κυρώσει με νόμο η Χώρα μας, με τον οποίο προβλέπεται ότι όσοι ασχολούνται με επικίνδυνες και κάτω από ειδικές συνθήκες εργασίες, δικαιούνται ειδικού επιδόματος για το σκοπό αυτό.".
Τέλος, το δικαίωμα των δασικών υπαλλήλων προς λήψη του ανωτέρω αρχικά επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας κρίθηκε, με την με αριθμό 1202/2003 απόφαση του ΣΤ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την με αριθμό 992/2004 αμετάκλητη ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το με αριθμό 21/11-10-2005 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας του άρθρου 2 του Ν. 3068/2002 και με την με αριθμό 168/2011 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονομικών.

Πλην, όμως, πληροφορηθήκαμε, ότι αρνείσθε, παράνομα, την καταβολή του πιο πάνω επιδόματος, στους δικαιούχους δασικούς υπαλλήλους των παραπάνω κλάδων α)ΔΕ Τεχνικών - Οδηγών και ΔΕ Οδηγών και β) ΠΕ Διοικητικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας - Δασοπονίας (Γεωπονίας),  των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησής σας.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, διαμαρτυρόμαστε εντονότατα, προς εσάς, για την μη σύννομη αυτή συμπεριφορά σας.
Επειδή η συμπεριφορά σας αυτή συνιστά ευθεία παράβαση Νόμου, που ζημιώνει τους υπαλλήλους των παραπάνω κλάδων α)ΔΕ Τεχνικών - Οδηγών και ΔΕ Οδηγών και β) ΠΕ Διοικητικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας - Δασοπονίας (Γεωπονίας), των Δασικών Υπηρεσιών, οι οποίοι είναι μέλη των Σωματείων που είναι μέλη μου και μάλιστα υπό τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες και προκειμένου να στοιχειοθετηθεί, κατά παντός υπευθύνου, το αδίκημα του άρθρου 259 του Π.Κ. και ειδικότερα προς θεμελίωση και απόδειξη της υπερχειλούς υποκειμενικής υποστάσεως του εν λόγω αδικήματος, σας γνωρίζω, με την παρούσα, ότι με τις ανωτέρω παράνομες πράξεις και παραλείψεις σας, προκαλείτε άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντικότατη βλάβη στα έννομα συμφέροντα εμού και μελών των Σωματείων που είναι μέλη μου.

                                      ΓΙΑ  ΟΛΑ  ΑΥΤΑ

Σας καλώ, να καταβάλετε άμεσα το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Νόμου 4024/2011, στους δασικούς υπαλλήλους των παραπάνω κλάδων α)ΔΕ Τεχνικών - Οδηγών και ΔΕ Οδηγών και β) ΠΕ Διοικητικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας - Δασοπονίας (Γεωπονίας) των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησής σας, από 8 Αυγούστου 2014 και εντεύθεν συνεχώς στο μέλλον.
Σε διαφορετική περίπτωση, η παρούσα θα αποτελέσει στοιχείο της προδικασίας για στοιχειοθέτηση, κατά παντός υπευθύνου, του αδικήματος του άρθρου 259 του Π.Κ. και ειδικότερα για θεμελίωση και απόδειξη της υπερχειλούς υποκειμενικής υποστάσεως του εν λόγω αδικήματος, γνωρίζοντάς σας άμα και πάλι προς τούτο, με την παρούσα, ότι με την ανωτέρω παράνομη συμπεριφορά σας προκαλείτε άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντικότατη βλάβη στα έννομα συμφέροντα εμού και μελών των Σωματείων που είναι μέλη μου.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, σ΄ αυτούς προς τους οποίους αυτή απευθύνεται, προς γνώση αυτών και όλων των συναρμοδίων υπαλλήλων και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.-
                                            

                         Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014
                                        
             ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.