Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΣΕΑΔΕ ΓΙΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΈνταξη πλέον των  Χημικών, όλων των τεχνικών υπαλλήλων των  Τμημάτων Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων, των επτά Αποκεντρ/νων Διοικήσεων της χώρας στην Α` κατηγορία της ΚΥΑ 2/53212/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β`/2012)

 κ.κ. Υπουργοί,
όπως γνωρίζετε, ο προσδιορισμός των δικαιούχων  και των προϋποθέσεων  καταβολής του επιδόματος ¨Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας¨, στο Δημόσιο, τα ΝΠΑΑ και τους ΟΤΑ ( Α και Β βαθμού) γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  ΚΥΑ 2/53212/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β`/2012).
        Όπως επίσης γνωρίζετε στις επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις λειτουργούν Τμήματα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων ( Τμήματα Ε.Υ. & Π.Δ.Ε.), τα οποία είναι αρμόδια, ιδίως για την εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών στο εργαστήριο και το εργοτάξιο για τον έλεγχο της  καταλληλότητας των εδαφών, των κατασκευαστικών υλικών και υλικών θεμελίωσης των κάθε είδους κατασκευών, την  παρακολούθηση και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων στα  εκτελούμενα έργα και την αναγνώριση πηγών λήψης αδρανών υλικών, μέσα από χημικές αναλύσεις, κλπ. Οι συνθήκες εργασίας των τεχνικών υπαλλήλων των Τμημάτων χαρακτηρίζονται πλήρως τόσο από την επιβάρυνση του εργοταξιακού περιβάλλοντος ( κοπή / μεταφορά  δειγμάτων)  όσο και του εργαστηριακού (χημικές δοκιμές σε δομικά υλικά και υλικά οδοποιίας, κοπές, αποκοπές και διαμορφώσεις δομικών και αδρανών υλικών, κλπ ).
          Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, από το σύνολο των επιστημόνων τεχνικών υπαλλήλων των Τμημάτων Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,  μόνο οι υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Χημικών δικαιούνται το μηνιαίο επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας ( Β΄ κατηγορία).

κ.κ. Υπουργοί,
σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα, θεωρούμε πως πλέον των Π.Ε. Χημικών, που ορθότατα λαμβάνουν το σχετικό επίδομα, είναι επιβεβλημένη η ένταξη του συνόλου του Τεχνικού Προσωπικού (Π.Ε. Μηχανικών, Τ.Ε. Μηχανικών, Δ.Ε. Τεχνικών, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τους εβδομήντα (70) στο σύνολό τους), όλων των  Τμημάτων Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων, των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, στην Α` κατηγορία της ΚΥΑ 2/53212/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β`/2012), ¨Καθορισμός Επιδόματος Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας¨, καθώς έτσι αίρεται μία άνιση αντιμετώπιση  ετών. Όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι των  Εργαστηρίων, συστεγάζονται, συχνωτίζονται και συνεργάζονται στον ίδιο εργασιακό χώρο, εκτελούν τις ίδιες δοκιμές ενώ εκτελούν εργασίες που περιλαμβάνονται στην Α` & Β` Κατηγορία της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ.