Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Συνάδελφοι, επειδή έχουν αρχίσει να γνωστοποιούνται οι Εκθέσεις αξιολόγησης, παρά το γεγονός ότι πολλοί απείχαμε από τις διαδικασίες, θεωρούμε αναγκαίο να ενημερώσουμε για τα παρακάτω ζητήματα:
  1. Δηλώνουμε εγγράφως κατά την παραλαβή της αξιολόγησης ότι «Δεν αποδέχομαι τα αναφερόμενα στην αξιολόγηση αυτή, που έγινε χωρίς την συμμετοχή μου και ενώ απείχα σύμφωνα με την προκηρυγμένη νόμιμα, απεργία-αποχή των συνδικαλιστικών μου οργάνων. Συνεχίζω να έχω την ίδια γνώμη και επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε διαδικασίας ένστασης και ένδικου μέσου για την προστασία των δικαιωμάτων μου».
  2. Σας γνωρίζουμε ότι ο αξιολογούμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε (75)» και ότι «Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού η οποία τις διαβιβάζει στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.».
  3. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ο αξιολογούμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει διοικητική προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια μέσα σε (60) εξήντα ημέρες.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4369/2016, έχετε τη δυνατότητα, να ζητήσετε με αίτησή σας να συμμετάσχει στη συνεδρίαση – χωρίς δικαίωμα ψήφου – και εκπρόσωπος του Συλλόγου μας, εφόσον βέβαια είστε μέλος,  σας καλούμε σε περίπτωση που το επιθυμείτε να στείλετε σχετικό αίτημα στη Δ/νση Διοίκησης
Στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συμμετέχουν :

α) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης για θέματα προσωπικού ( Πρόεδρος )

β) Ένας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του οικείου φορέα με κλήρωση

γ) Ένας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης άλλου φορέα με κλήρωση

δ) Οι δύο αιρετοί του Υ.Σ χωρίς δικαίωμα ψήφο