Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΣ ΑΠΟ Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.

ΠΡΟΣ : ΚΟΜΜΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣ

Προκειμένου να αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα για ένα μέρος των υπαλλήλων
που υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας , σας
καταθέτουμε την παρακάτω προσθήκη νομοθετικής ρύθμισης και ευελπιστούμε ότι το δίκαιο
αίτημα μας θα γίνει αποδεκτό .

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

 «Οι κατέχοντες απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιοι
υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Δασοφυλάκων που μετατάχθηκαν από την Ελληνική Αγροφυλακή,
στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 21 του
Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61), μετατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, μετά
από σχετική αίτησή τους που υποβάλλεται, αρμοδίως, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.».


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 Η προτεινόμενη παραπάνω ρύθμιση έρχεται να άρει μια αδικία που έχει
δημιουργηθεί, ατυχώς, σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων του κλάδου ΥΕ Γεωτεχνικών
Δασοφυλάκων που μετατάχθηκαν από την Ελληνική Αγροφυλακή, στις Δασικές Υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61)
και οι οποίοι, καίτοι κατείχαν πριν τον διορισμό τους ως αγροφυλάκων ή απέκτησαν μετά τον
διορισμό τους αυτό, απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατατάχθηκαν και
εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά στην κατηγορία ΥΕ, επειδή δεν έχουν αποφοιτήσει
από τις καταργηθείσες Σχολές Δασοφυλάκων τρίμηνης διάρκειας φοίτησης ή από τα ΙΕΚ ειδικής
δασοπροστασίας , όπως οι συνάδελφοί τους του κλάδου ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων,
κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η αντιμετώπιση αυτή, από την Πολιτεία, των υπαλλήλων αυτών πρόδηλα παραβιάζει τις αρχές της ισότητας και του κράτους δικαίου, εάν ληφθεί υπόψη, ότι οι εν λόγω υπάλληλοι, έχουν εκπαιδευθεί, σε ειδικά σεμινάρια ταχύρυθμης επιμόρφωσης, από τις Διευθύνσεις Δασών, στην άσκηση των καθηκόντων των Δασοφυλάκων μαζί με τους ΔΕ Γεωτεχνικούς Δασοφύλακες ( πρώην Δ.Ε αγροφύλακες ) , ήδη ασκούν πλήρως τα υλωρικά και ανακριτικά καθήκοντα του κλάδου αυτού ( άρθρο 55 παρ. 10 του Ν. 4030/2011) , πάνω από 3 έτη και συνεχίζουν να προσφέρουν τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες και κάτω από τις αυτές ακριβώς συνθήκες, με τους συναδέλφους τους του κλάδου ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά τις αμέσως ανωτέρω αρχές, είναι επιβεβλημένη και δίκαιη.