Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών σύμφωνα με τις οποίες η Διοίκηση υποχρεούται στην
συγκρότηση συλλογικών οργάνων με το αντικείμενο του θέματος παρακαλούμε όπως τα
Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού κάθε νομού της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. άμεσα προβούν στην
προβλεπόμενη διαδικασία συγκρότησης συλλογικών οργάνων ετήσιας διάρκειας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους .

Ως γνωστόν θα πρέπει να διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των μελών
από λίστες υπαλλήλων που υπηρετούν στην έδρα κάθε νομού από τους 12 νομούς της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι., με προϋπόθεση βέβαια την εξασφάλιση
επαρκούς εκπροσώπησης.


Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης θα γνωστοποιηθεί τουλάχιστον δύο (2)
μέρες νωρίτερα, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημα της
Υπηρεσίας ή με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί με τρόπο πρόσφορο και αξιόπιστο από την αρμόδια
υπηρεσία και από υπαλλήλους που έχουν ορισθεί για το σκοπό αυτό.

Πρώτα θα διενεργηθεί η κλήρωση για τα τακτικά μέλη και μετά για τα αναπληρωματικά.
Με ευθύνη του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας ειδοποιούνται αμελλητί για την
επιλογή τους τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την σύνταξη και υπογραφή του σχετικού πρακτικού που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράξης επιλογής του μέλους του συλλογικού
οργάνου.

Η σχετική διαδικασία αποστέλλεται στην έδρα της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. για έκδοση της
απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου.

Για τις Δασικές Υπηρεσίες που βρίσκονται εκτός της έδρας του κάθε νομού θα
συγκροτηθούν ξεχωριστές τριμελείς επιτροπές παραλαβής ετήσιας διάρκειας από τις
ίδιες τις Υπηρεσίες με την ανωτέρω διαδικασία.

Επιπλέον θα συγκροτηθούν επιτροπές προμηθειών ανταλλακτικών κ.λ.π. επισκευής και
συντήρησης, παραλαβής εργασιών κρατικών οχημάτων με ετήσια διάρκεια σε κάθε
νομό, με την προβλεπόμενη διαδικασία από τα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού του
νομού.

Κατεβάστε εδώ το έγγραφο