Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΔΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

              ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
                                           ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της  Ανώτατης  Διοικήσεως  Ενώσεων  Δημοσίων  Υπαλλήλων  (ΑΔΕΔΥ),  η
οποία  εδρεύει  στην  Αθήνα,  επί  της  οδού  Λέκκα  και  Ψύλλα  αριθμός  2,  όπως
νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ ΤΟ
1)  Ελληνικό  Δημόσιο,  όπως  νόμιμα  εκπροσωπείται  από  τον  Υπουργό
Οικονομικών
2)  Υπουργείο  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,
3) Υπουργείο Οικονομικών,
4) Υπουργείο Εξωτερικών,
5) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
6) Yπουργείο Εσωτερικών,
7) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
8) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
9) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
10) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
11) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
12) Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
13) Υπουργείο Υγείας,
14) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
15) Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
16) Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
17) Υπουργείο Τουρισμού,
18) Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,
19) Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται
                                                
                                                                  *****

Κύριοι Υπουργοί,
Η  Εκτελεστική  Επιτροπή  (Ε.Ε.)  της  ΑΔΕΔΥ,  αντιδρώντας  τις  εισαγόμενες
με  τις   διατάξεις  του  ν.4250/2014  παράνομες  και  αντισυνταγματικές
ρυθμίσεις  που  επιχειρεί  να  εφαρμόσει  το  Υπουργείο  Διοικητικής
Μεταρρύθμισης  αναφορικά  με  την  αξιολόγηση  των  δημοσίων  υπαλλήλων  και
συγκεκριμένα  στην  παντελώς  έωλη  νομικά  κατανομή  ποσοστών  ανά
οργανική μονάδα αλλά και στις συνδεόμενες με την συνολική διαδικασία
απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων, αποφάσισε στις 11-4-2014 (ΑΠ 155):

«Να  καλέσει  τους  εργαζόμενους  και  ιδιαίτερα  όσους  εμπλέκονται  στην
εφαρμογή του νόμου, λόγω  της θέσεως τους στην διοικητική ιεραρχία, να απέχουν
από κάθε σχετική διαδικασία. Κανείς δεν πρέπει να συνεργήσει με την υπογραφή
και την συμμετοχή του σε απολύσεις συναδέλφων. Κανείς δεν πρέπει να βάλει την
υπογραφή του σε μια προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία».

Σε  εκτέλεση  της  απόφασης  αυτής,  η  ΑΔΕΔΥ  δηλώνει,  ότι  μετά  το  πέρας
τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και την
λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα  κηρύσσεται
αποχή  διαρκείας  από  κάθε  διαδικασία  αξιολόγησης  σε  όλα  τα  επίπεδα
αυτής και συγκεκριμένα αλλά όχι περιοριστικά:
(α)  από  την  έκδοση  αποφάσεων  επιμερισμού  των  ποσοστώσεων  του
άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992
(β) από την σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης
(γ)  Από  την  σύνταξη  εισηγήσεων  αξιολόγησης  (άρθρο  14  του  π.δ.
318/1992)
(δ)  από  την  σύνταξη  εκθέσεων  αξιολόγησης  (άρθρο  14  του  π.δ.
318/1992)
(ε)  από  την  συμμετοχή  σε  Ειδικές  Επιτροπές  Αξιολόγησης  σε  κάθε
υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992)
(στ)  οποιαδήποτε  άλλη  ενέργεια,  που  συνάπτεται  με  την  διαδικασία
αυτή,  όπως  παροχή  στοιχείων  από  τις  Διευθύνσεις  Διοικητικού/Προσωπικού
κλπ

Σημειώνεται,  ότι  η  ως  άνω  αποχή  των  υπαλλήλων,  που  εκπροσωπούμε,
από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του  ν.1264/1982,
όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια  (όλως ενδεικτικώς
Δ.Εφ.  486/1995  κ.α.)  και  συνιστά  απολύτως  νόμιμη  μορφή  συνδικαλιστικής
δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας  γνωστοποιούμε,  ότι  από  την  παρέλευση  τεσσά ρων  εργασίμων
ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας
αξιολόγησης,  όποτε  και  εάν  αυτή  λάβει  χώρα,  κηρύσσουμε  αποχή  διαρκείας
από  κάθε  διαδικασία  ή  ενέργεια,  που  συνδέεται  με  την  διαδικασία
αξιολογήσεως,  παρέχοντας  κατά  τον  τρόπο  αυτό  πλήρη  κάλυψη  στο  σύνολο
των  δημοσίων  υπαλλήλων  και  εργαζομένων  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου
χρόνου.  

Αθήνα, 8/5/2014

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ


Κατεβάστε εδώ το κείμενο της εξώδικης Γνωστοποίησης