Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Αναβολή της αξιολόγησης ζητούν οι Γ. Διευθυντές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΤΡΑ 13-06-2014
Α.Π. : οικ. 163425/2939

Ταχ. Δ/νση :Πανεπιστημίου 254
Ταχ. Κώδικας : 26110
Τηλ.: 2613 613146
Fax :2610 490150


ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΚΟΙΝ/ΣΗ:
1.Υπουργείο Εσωτερικών
2. ΕΝ.Π.Ε.
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου
4. Αιρετές Περιφέρειες
5. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για ενημέρωση των μελών του και των παρατάξεων

ΘΕΜΑ:
Εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

Μετά την ψήφιση του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και την έκδοση της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/7-4-2014 σχετικής εγκυκλίου, οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων εκδίδουν απόφαση επιμερισμού των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση (σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή γραφείου).

Για τον επιμερισμό αυτόν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως:
α. η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μονάδων,
β. οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής και
γ. η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα.

Η έκδοση της απόφασης αυτής αποτελεί ουσιαστικά την εφαρμογή του πρώτου (α) σταδίου του συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων.

Οι παρακάτω υπογράφοντες προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκτιμούμε, συμφωνούμε και επισημαίνουμε ότι η αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού καθώς και η μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας δεν θα πρέπει να αποτελεί μηχανισμό επιβολής ποινών ή εργαλείο πειθαρχικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. όταν αυτή συμβάλλει στην δημιουργία Δημόσιας Διοίκησης που να είναι αποτελεσματική όσο και αποδοτική προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος αλλά και του πολίτη.

Με την παρούσα μας, ωστόσο, επισημαίνουμε τα προβλήματα εφαρμογής του εν λόγω συστήματος αξιολόγησης, το οποίο δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ως έχει στις υπηρεσίες μας για τους παρακάτω νόμω και ουσία βάσιμους λόγους:

Α. Αναγκαιότητα επιβολής προτεινόμενων ποσοστώσεων: Σύμφωνα με το ακόλουθο απόσπασμα έκθεσης της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής (Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων Νόμων): «Όπως έχει παγίως κριθεί από τη νομολογία κατά την ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων (…) βασικές αρχές και κατευθύνσεις του συστήματος αξιολόγησης είναι η αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση βάσει σαφώς προσδιοριζόμενων κριτηρίων της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, αλλά και της απορρέουσας από το Σύνταγμα (άρθρο 5) αρχής της αξιοκρατίας (…) η δε βαθμολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να γίνεται πάντοτε μετά από αντικειμενική και ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση τους από τα αρμόδια όργανα (ΣτΕ 1667- 9/2002, βλ. και ΣτΕ 1670/2002 ΔιοικΕφΑθ 788/2011, ΔιοικΕφΑθ 88/2010. Βλ., επίσης, άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (…)
Υπό το φως των ανωτέρω, δημιουργείται προβληματισμός ως προς το αν η αναγκαιότητα επιβολής των προτεινόμενων ποσοστώσεων για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον νόμο σκοπού είναι εμφανής και σαφώς διαγνώσιμη, ώστε να συνιστά αναλογικό, σύμφωνο προς το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, περιορισμό του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων να εξελίσσονται και να αξιολογούνται βάσει σαφώς προσδιοριζόμενων κριτηρίων επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας, σε σχέση προς το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, συμφώνως και προς την συνταγματικώς κατοχυρωμένη στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β΄ του Συντάγματος αρχή της αξιοκρατίας, δεδομένου ότι η βαθμολογία που προτείνεται να λαμβάνει κάθε υπάλληλος δεν θα συναρτάται προς την ατομική του αξία, τις ικανότητες και τις επιδόσεις του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, αλλά προς το προκαθορισμένο ποσοστό ανά κλίμακα βαθμολόγησης (πρβλ. και ΣτΕ 1917/ 1998)».

Β. Υποχρεωτική Κατάταξη Αξιολογούμενων : Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι ο εισαγόμενος με το νέο σύστημα, εκ των προτέρων ορισμός ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογηθούν ανά βαθμολογική κλίμακα, δεν θεσπίζει αξιολόγηση αλλά στην ουσία υποχρεωτική κατάταξη των υπαλλήλων, καθώς ακόμα κι αν ο αξιολογητής κρίνει ότι υπάρχουν πολλοί άριστοι ή πολύ καλοί υπάλληλοι στην οργανική του μονάδα, δεσμεύεται από τις διατάξεις του νόμου να εξαιρέσει οπωσδήποτε κάποιους, υλοποιώντας υποχρεωτικά την προκαθορισμένη ποσόστωση. Καθίσταται λοιπόν σαφές, ότι η εισαγωγή αυτής της αναγκαστικής ποσόστωσης και του περαιτέρω επιμερισμού της ανά οργανική μονάδα στρεβλώνει την αντικειμενική και δίκαιη κρίση των αξιολογητών και νομοτελειακά οδηγεί σε προκατασκευασμένα αποτελέσματα. Η πράξη αυτή προσκρούει στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β΄ του Συντάγματος αρχή της αξιοκρατίας και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι θα έχουμε περαιτέρω προβλήματα από την εφαρμογή της .


Γ. Εφαρμογή Κριτηρίων Κατάταξης : Όπως αναφέραμε παραπάνω, η απόφαση επιμερισμού των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση (σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή γραφείου) λαμβάνει υπόψη της τρία κριτήρια, για τα οποία δημιουργούνται αντίστοιχα προβλήματα. Ειδικότερα:

  • Για το κριτήριο α που αφορά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μονάδων, υπογραμμίζουμε ότι δεν έχει εφαρμοσθεί και μετρηθεί μέχρι σήμερα, μετά την εφαρμογή του Ν. 3230/2004, ώστε να αποτελεί ένα αξιόπιστο κριτήριο. Οι ΟΤΑ β βαθμού είναι νέοι διοικητικοί οργανισμοί που δημιουργήθηκαν με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης» και μέχρι σήμερα δεν έχουν δώσει μετρήσιμα αποτελέσματα αναφορικά με τους δείκτες αυτούς. Επισημαίνουμε θέματα που εγείρονται, όπως περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας (job description), καθορισμός διακριτών σταδίων χρόνου υλοποίησης διαδικασιών και ορισμός αριθμού υπαλλήλων για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας. Επιπλέον δεν μπορεί να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα υποστελεχωμένων οργανικών μονάδων.

  • Για το κριτήριο β., που αφορά τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής, επισημαίνουμε ότι δεν έχουν, έως σήμερα, προσδιοριστεί το επίπεδο και οι προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής, με αποτέλεσμα να είναι διαφορετική η προτεραιότητα της ασκούμενης πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο (Περιφέρεια) από την προτεραιότητα όμορης διοικητικής μονάδας, επηρεάζοντας την αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης υπαλλήλων με ίδια προσόντα.

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269, παρ.2 του ν. 3852/2010 καθώς και της ΥΑ 74754/2010 οι περιφέρειες της χώρας εκπονούν πενταετή επιχειρησιακά προγράμματα δράσης. Με την ανάληψη των νέων περιφερειακών αρχών από την 1/9/2014 ξεκινάει το προβλεπόμενο εννεάμηνο της σύνταξης νέου επιχειρησιακού προγράμματος δράσης, πενταετούς διάρκειας πλέον, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στους πρώτους μήνες του 2015. Επομένως, μέχρι και την κατάρτισή του, δεν είναι εφικτή η αποτύπωση των προτεραιοτήτων της ασκούμενης πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο.

  • Για το κριτήριο γ., που αφορά την κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα, υπάρχουν σοβαρές ασάφειες αναφορικά με το τι ρόλο θα παίξει η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα. Κρίνεται θετικό για την αξιολόγηση των υπαλλήλων το να υπηρετούν σε μία οργανική μονάδα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί μια ιδιαίτερα υποστελεχωμένη Περιφέρεια, που έχει υποστεί, μετά την 1/7/2011, μέση μείωση προσωπικού της, κατά 25% (κυρίως συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις και διαθεσιμότητα, κλπ) ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι θα προστεθούν και νέες αρμοδιότητες (μετά την παραχώρηση οικοπέδων για άντληση υδρογανανθράκων και την επανεκκίνηση των υπό κατασκευή μεγάλων αυτοκινητοδρόμων Δυτικής Ελλάδας) που θα επιτείνουν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Το πρόβλημα αυτό σας έχει επανειλημμένως γνωστοποιηθεί και τονισθεί σε πληθώρα εγγράφων προς την υπηρεσία σας, αλλά και προς άλλα αρμόδια Υπουργεία.

Δ. Πρόταση : Η αξιολόγηση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης εκτιμούμε και πιστεύουμε ότι είναι προς όφελος του πολίτη, της οικονομίας και της κοινωνίας. Υπό το πρίσμα αυτό ένας μηχανισμός αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. συμβάλλει προς το κοινό επιδιωκόμενο σκοπό που είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη, η προστασία του δημοσίου συμφέροντος αλλά και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονική συγκυρία. Με τις σκέψεις αυτές επιθυμούμε σαφώς να εκφράσουμε την θετική μας πρόθεση προς κάθε παρέμβαση που συμβάλλει προς την διασφάλιση των παραπάνω παραδοχών.

Όμως από την άλλη πλευρά τα παραπάνω αναφερόμενα προβλήματα καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος αξιολόγησης στις υπηρεσίες μας. Κατόπιν τούτου, προτείνουμε συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 318/1992, τουλάχιστον έως ότου συνταχθούν τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα των Περιφερειών, όπου θα καθορίζονται οι προτεραιότητες και η στοχοθεσία κάθε περιφέρειας προκειμένου να εφαρμοστεί η νέα διαδικασία αξιολόγησης.

Επίσης σας επισημαίνουμε :

  1. Την υπ αριθμ. 106785/1895/15-4-2014 επιστολή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση των διατάξεων του ΠΔ 318/1992 περί αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» και ειδικότερα την παράγραφο β που θέτει σαφέστατα θέμα ακύρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
  2. Την υπ αριθμ 50/15-04-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που ζητά αναστολή του Ν. 4250/2014 και υιοθετεί την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ για το θέμα αυτό, που αποτελεί και θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
  3. Τις σοβαρές επιφυλάξεις μας αναφορικά με την ισχύ των αποφάσεων που καλούμαστε να πάρουμε σε εφαρμογή του εν λόγω συστήματος αξιολόγησης επισημαίνοντας δύο κρίσιμα θέματα :
    1. Η εισαγωγή της αναγκαστικής ποσόστωσης και του περαιτέρω επιμερισμού της ανά οργανική μονάδα στρεβλώνει την αντικειμενική και δίκαιη κρίση των αξιολογητών και νομοτελειακά οδηγεί σε προκατασκευασμένα αποτελέσματα. Η πράξη αυτή προσκρούει στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β΄ του Συντάγματος αρχή της αξιοκρατίας.
    2. Η αναγκαιότητα επιβολής των προτεινόμενων ποσοστώσεων για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον νόμο σκοπού είναι εμφανής και σαφώς διαγνώσιμη, ώστε να μη συνιστά αναλογικό, σύμφωνα προς το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος περιορισμό του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων να εξελίσσονται και να αξιολογούνται οι τελευταίοι βάσει σαφώς προσδιοριζόμενων κριτηρίων επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας, σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης, όχι μόνο δεν είναι δυνατό να συνεισφέρει θετικά στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών των υπηρεσιών μας, αλλά και εν γένει όλων των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά αντίθετα, θεωρούμε ότι θα οδηγήσει σε μια ακόμα μεγαλύτερη διάλυση της έννοιας της συλλογικότητας, ενώ είναι αδιαμφισβήτητο ότι το κλίμα που θα δημιουργήσει στους χώρους εργασίας, θα επιδράσει ιδιαιτέρως αρνητικά τόσο στην εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και μετά βεβαιότητας θα προκαλέσει σωρεία προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας, καθιστώντας το στην πραγματικότητα ανενεργό.

Σε αναμονή της αποδοχής της παραπάνω πρότασής μας είμαστε στην διάθεσή σας για διευκρινήσεις που θα συμβάλλουν στην διευκόλυνση του έργου σας.ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΩΤΑ
 ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΑΡΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΑΜΑΝΤΑ