Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Της  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ,  η  οποία  εδρεύει  στην  Αθήνα,  επί  της  οδού  Κατεχάκη,
αριθμός 56, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ
1)  Το  Υπουργείο  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βασ. Σοφίας αρ 15,
όπως νόμιμα εκπροσωπείται
2)  Το Υπουργείο Εσωτερικών που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού  Σταδίου
αρ.27 , όπως νόμιμα εκπροσωπείται
3)  Την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αττικής,  που  εδρεύει  στην  Αθήνα,  επί  της
οδού Κατεχάκη, αρ. 56, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
4)  Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας    Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει
στη  Λάρισα,  επί  της  οδού  Σωκράτους,  αρ.  111,  όπως  νόμιμα
εκπροσωπείται
5)  Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει
στα  Ιωάννινα,  επί  της  οδού  Β.  Ηπείρου,  αρ.  20,  όπως  νόμιμα
εκπροσωπείται.
6)  Την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Πελοποννήσου,  Δυτικής   Ελλάδας   και
Ιονίου,  που  εδρεύει  στην  Πάτρα,  επί  της  Ν.  Εθνικής  Οδού  Πατρών 
Αθηνών, αρ. 158, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
7)  Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, που εδρεύει στον Πειραιά, επί της
οδού  Ακτή  Μιαούλη,  αρ.  83  &  Μπότσαρη,  αρ.  2-8,  όπως  νόμιμα
εκπροσωπείται.
8)  Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης,
επί της Πλατείας Κουντουριώτη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Το Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε  στη  συνεδρίασή  του,  που  έγινε
στην  Αθήνα  στα  γραφεία  της  Ομοσπονδίας,  στις  2–6–2014,  θεωρεί  ότι  οι
αναδιαρθρώσεις  στο  Δημόσιο  και  ο  ν.  4250/26-3-2014  «Διοικητικές
απλουστεύσεις–Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις»  προχωρούν  εκτός  των  άλλων  σε  αντιδραστικότερη  κατεύθυνση  το
ζήτημα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. 

Η  προωθούμενη  αξιολόγηση  στοχεύει  στη  διαμόρφωση   ενός  μικρού,
ευέλικτου  και  επιτελικού  κράτους  στην  υπηρεσία  των  επιχειρηματικών  ομίλων
και της περιβόητης «ανάπτυξης», στοχεύει στη χειραγώγηση και τρομοκράτηση
των δημοσίων υπαλλήλων, στη συνεχή κατάσταση ομηρίας τουλάχιστον του 15%
των  υπαλλήλων,   καθώς  και  στην  ανάδειξη  νέων  επίλεκτων  κρατικών  στελεχών
στη διοίκηση. 

Τους  σκοπούς  αυτούς  υπηρετούν  οι  ποσοστώσεις  (15-60-25)  και  οι
κατηγοριοποιήσεις, που επιβάλλονται με το ν. 4250/2014 και τα κριτήρια με τα
οποία θα αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι. 

Η  αξιολόγηση  αποτελεί  ένα  εργαλείο  με  τη  βοήθεια  του  οποίου
επιδιώκεται  η  μετατροπή  των  δημοσίων  υπαλλήλων  σε  πειθήνια  όργανα  της
υπηρεσιακής  και  πολιτικής  ηγεσίας,  κάτω  από  το  διαρκή  φόβο  της  δυσμενούς
αξιολόγησης,  εργαλείο  για  τις   ιδιωτικοποιήσεις  και  τις  επόμενες  απολύσεις,
συνέχεια  των  διαθεσιμοτήτων,  που  συμπληρώνουν  χρόνο.  Στοχεύει  στον
εκσυγχρονισμό   του  κράτους  σύμφωνα  με  τις  υπαγορεύσεις  της  ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ  2014    2016  του 
Υπουργείου Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  &  Η.Δ.   για  να  εξυπηρετεί  τους  μεγάλους
επιχειρηματικούς ομίλους σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. (ΕΥΡΩΠΗ 2020).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΕΑΔΕ με την από 2-3-2014 απόφασή του
(Α.Π.33),  καλεί  τους  υπαλλήλους  των  Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων  να
συμβάλουν με όλες τις δυνάμεις τους, ώστε:

·         να μην εφαρμοστεί στην πράξη ο ν. 4250/2014

·         να μην συμμετέχει κανένας υπάλληλος στην αυτοαξιολόγηση

·         να  μην  καταθέσει  κανένας  εισηγητής  έκθεση  αξιολόγησης  για  τους
               υφισταμένους του – κανένας αξιολογητής να μην βαθμολογήσει.

Γι αυτό  με  την  κοινοποίηση  της  παρούσας  μέχρι  και  τη  λήξη  της
διαδικασίας αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα, δηλώνει ότι κηρύσσεται αποχή επ’
αορίστου χρόνου όλων των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από
κάθε διαδικασία αξιολόγησης και συγκεκριμένα αλλά όχι περιοριστικά :

1)  Από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου
     7 παρ. 5 του Π.Δ 315/1992 όπως ισχύει σήμερα.
2)  Από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης
3)  Από  τη  σύνταξη  και  υποβολή  εισηγήσεων  αξιολόγησης  (άρθ.  14  του  Π.Δ
     318/1992 όπως ισχύει σήμερα)
4)  Από  τη  σύνταξη  και  υποβολή  εκθέσεων  αξιολόγησης  (άρθ.  14  του  Π.Δ
     318/1992 όπως ισχύει σήμερα )
5)  Από  τη  συμμετοχή  σε  Ειδικές  Επιτροπές  Αξιολόγησης  σε  κάθε
     Αποκεντρωμένη Διοίκηση (άρθ. 24 του Π.Δ 318/1992 όπως ισχύει σήμερα)
6)  Από  κάθε  άλλη  ενέργεια,  που  έχει  σχέση  με  τη  διαδικασία  αξιολόγησης
     (παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοίκησης  -  Τμήματα Προσωπικού
     κλπ).

Οι παραπάνω ενέργειες είναι το ελάχιστον που μπορούμε να κάνουμε ώστε να
αντιδράσουμε  στην  εφαρμογή  του  νόμου  4250/2014  για  τις  αξιολογήσεις,  που
ακόμη  και  η  Επιστημονική  Επιτροπή  της  Βουλής  διατείνεται  ότι  αντίκεινται  και
στις διατάξεις του Συντάγματος (αρχή της αναλογικότητας και της αξιοκρατίας) .

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε, ότι από την κοινοποίηση της παρούσης, μέχρι το πέρας της
διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και αν αυτή λάβει χώρα, δεν συμμετέχουμε σε
κανένα επίπεδο της διαδικασίας αξιολόγησης,  κηρύσσουμε αποχή επ’ αόριστο
από  κάθε  διαδικασία  ή  ενέργεια,  που  συνδέεται  με  τη  διαδικασία
αξιολόγησης,  για  όλους  τους  υπαλλήλους  των  Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων
ανεξαρτήτου σχέση εργασίας (μόνιμους ή ΙΔΑΧ).

Η  παρούσα  ,  με  ευθύνη  των  τοπικών  Συλλόγων  των  Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων,  να  επιδοθεί  και  να  πρωτοκολληθεί  στα  Γραφεία  των  Γενικών
Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για να λάβουν γνώση.