Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΖητούμε να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, άμεσα πριν το τέλος του έτους 2015

προκειμένου να συζητηθούν όλα τα θέματα - αιτήματα συναδέλφων, που εκκρεμούν, και ιδιαίτερα συνάφειες μεταπτυχιακών σπουδών και αναγνωρίσεις προϋπηρεσιών, ώστε να μπορέσουν όλοι να καταχτούν, με τα πραγματικά τους προσόντα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου μισθολογίου, που ψηφίστηκε, Νόμος 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», αφού σύμφωνα με αυτόν η κατάταξη των υπαλλήλων θα γίνει «με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, μέχρι και στις 31-12-2015».

Ταυτόχρονα επειδή ο ίδιος νόμος προβλέπει μετά από αυτήν την κατάταξη την αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης όλων των υπαλλήλων, μέχρι τις 31-12-2017, ζητώ να ενημερωθούν σχετικά όλοι οι συνάδελφοι, προκειμένου να κατατεθούν άμεσα και  εξεταστούν και τυχόν άλλα σχετικά αιτήματα.